Informacje dotyczące przetwarzania danych

 

Administratorem Danych jest:

Biuro Turystyczne EWA – Ewa Sanetra

ul. Rynek 22, 34-300 Żywiec

 

Kontakt z Administratorem:

tel. 33 861 90 25

 

Inspektor ochrony danych – administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 

  1. Rozliczenia z kontrahentami– 6 ust. 1 lit. b, c –RODO

Celem przetwarzania jest wystawienie i rozliczenie umowy, wystawienie faktur oraz wygaśnięcie i ochrona roszczeń. Dane są udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia w zakresie wsparcia prawnego i informatycznego. Dane przechowywane przez okres trwania umowy, wygaśnięcia roszczeń i przez okres wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji. Prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość wystawienia i rozliczenia faktur.

 

  1. Marketing – 6 ust. 1 lit. a, f –RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Konsekwencją braku zgody będzie niemożliwość przekazania informacji.

 

  1. Dane do kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. fRODO

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą.

W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są przechowywane do czasu realizacji celów dla których zostały zebrane, wygaśniecie roszczeń, wycofania zgody, upływu terminów archiwizacyjnych określonych w przepisach prawa.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa – jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość wystawienia dokumentacji i rozliczenia zobowiązań, w pozostałym jest dobrowolne.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych związanych z organizacją imprez turystycznych i  ubezpieczeniami

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w/ w są firmy współpracujące, która na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest podmiotem przetwarzającym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w/w celach, podanie danych osobowych jest obligatoryjne, nie przekazanie danych uniemożliwia organizację imprezy turystycznej i ubezpieczenia.